JARIO.nl

Welkom bij JARIO.nl

Een verstoppiong komt nooit gelegen, daarom zijn wij 24/7 bereikbaar!
Vul ons contact formulier in voor een afspraak. Is er sprake van spoed of calamiteit, 
bel dan 0787 859 508 of 06 1505 4800.

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK

Heeft u direct hulp nodig? Neem gelijk contact met ons op. Wij zijn 24/7, 365 dagen direct bereikbaar.

Algemene voorwaarden Jario BV met KvK nummer 84267305 en gevestigd aan de Prattenburg 75 te Dordrecht.

 

Artikel1: Definities

-1. Jario: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jario BV.

-2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan Jario BV tot het verrichten van diensten dan wel werkzaamheden, dan wel koop of enige andere overeenkomst, waaronder koop.

-3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jario BV tot het verrichten van diensten dan wel werkzaamheden, dan wel koop of enige andere overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

– 4. Meer- en minder werk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, opdrachten en op alle overige overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Jario BV worden overeengekomen dan wel tot stand kunnen komen.

-2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Jario BV een derde dan wel uitleendienst verzorgt zoals in Artikel 2.1 is beschreven.

-3. Algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn indien Jario BV dit schriftelijk dan wel mondeling verklaard.

-4. Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en offertes

-1. Alle door Jario BV verstrekte aanbiedingen in de vorm van een offerte, mondeling of in andere vorm zijn vrijblijvend. Jario BV heeft het recht deze aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van akkoord te herroepen.

-2. Alle aanbiedingen dan wel offertes van Jario BV hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden, tenzij anders schriftelijk vermeld dan wel anders schriftelijk is overeengekomen.

-Een geldige overeenkomst tussen Jario BV en de opdrachtgever zal pas geldig zijn en tot stand komen na een opdrachtbevestiging van de opdrachtgever. Deze opdrachtbevestiging is enkel rechtsgeldig wanneer dit schriftelijk of via e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4: Prijzen

-1. Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in Euro’s en exclusief omzetbelasting, tenzij door Jario BV anders is vermeld.

-2. Jario BV is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege en kosten die Jario BV maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de Wet Milieubeheer apart aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

-3. Alle aanbiedingen met de daarbij behorende prijs, in welke vorm dan ook welke door Jario BV worden aangeboden, zijn onder voorbehoud van typefouten. Aangaande de gevolgen van typefouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

-4. Een aanbieding welke gerelateerd is op uurbasis tarief zal het totaal verschuldigde bedrag worden vastgesteld op grond van de werkelijke aan de werkzaamheden bestede tijd volgens het dan geldende uurtarief van Jario BV.

-Een prijs kan zijn een vaste vooraf overeengekomen prijs, de aanneemsom, of een prijs per eenheid, te weten een prijs per uur of een prijs per strekkende meter.

 

Artikel 5: Meer- en minder werk

-1. De werkzaamheden van Jario BV zijn beperkt tot de in de schriftelijke overeenkomst omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of leverancier, mondeling of schriftelijk tussen Jario BV en de opdrachtgever overeengekomen, zoals meerwerk separaat in rekening worden gebracht.

-2. Van meerwerk is eveneens sprake in geval van kostenverhogingen, afwijkingen in bedragen van eventuele stelposten en van verrekenbare dan wel geschatte hoeveelheden. Iedere vermindering van overeengekomen diensten dan wel werkzaamheden dan wel leveranties, zal als minderwerk worden verrekend op de eindfactuur, mits het minderwerk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, tenzij anders is overeengekomen.

-Er is ook sprake van meerwerk in geval van onvoorziene kostenverhoging in verband met onvoorziene of vooraf niet door de opdrachtgever gemelde werkomstandigheden, waardoor het werk in redelijkheid niet voor de overeengekomen prijs kan worden uitgevoerd.

 

Artikel 6: Betaling

-1. Als bedrijf dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de door Jario BV aangegeven factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen dan wel gesteld.

-2. Particuliere opdrachtgevers dienen na uitvoering dan wel oplevering van de werkzaamheden het verschuldigde bedrag direct te betalen middels contante betaling, pin betaling, overboeking of een direct betaalverzoek. Als dit in een uitzondering én met goedkeuring door Jario BV niet mogelijk is dan heeft Jario Bv het recht om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen. Deze administratiekosten zijn op te vragen op onze afdeling administratie (mailto:administratie@jario.nl). Hiervoor gelden dan de tarieven welke op dit moment van toepassing zijn.

-3. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en of korting.

-4. Na het bestrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum) is opdrachtgever, die niet tijdig betaald van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor is vereist.

-5. Opdrachtgever is vanaf het moment van dit verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, hierbij is een gedeelte van een maand te beschouwen als een hele maand. Ter vrije keuze van Jario BV kan in plaats van de hierin gestelde 1% rente de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht.

-6. Jario BV heeft het retentierecht op alle onder haar bevindende papieren, gegevens en andere goederen tot het moment waarop de opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

-7. Jario BV is te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling dan wel een zekerheidsstelling te verlangen. Indien de opdrachtgever binnen 4 dagen aan de vooruitbetaling dan wel de zekerheidstelling voldoet is Jario BV gerechtigd alle gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade, kosten en interesten.

 

Artikel 7: Levertijd en levering

-1. Door Jario BV opgegeven (lever) tijden dan wel termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.

-2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

 

Artikel 8: Garantie en klachten

-1. Op ontstopping werkzaamheden en reinigingswerkzaamheden geeft Jario BV 2 maanden garantie mits hierbij een cameraopname in het betreffende rioolstelsel gemaakt is. Geen garantie geldt als er sprake is van verzakkingen, breuk dan wel overige defecten aan het rioolstelsel inclusief verstoppingen die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of door voorwerpen dan wel obstakels en substanties die niet thuis behoren in het rioleringsstelsel. (vochtige doekjes, tampons en overmatig gebruik van toiletpapier worden o.a. gezien als voorwerpen die niet thuis horen in het rioolstelsel.

-2. Op inspectiewerkzaamheden gelden garanties die ter plaatse worden doorgenomen met de opdrachtgever, die vermeld worden middels de werkbon of een inspectierapport.

-3. De garantietarieven zijn enkel geldig tijdens normale kantooruren, 08:00 uur – 17:00 uur. Hierna komt het garantietarief te vervallen en worden de op dat tijdstip geldende tarieven gehanteerd.

-4. Jario BV geeft nimmer garantie op een reiniging dan wel ontstopping via een niet gedemonteerd toilet. Dit zijn ontstoppingen welke doorgaans opgelost worden middels een kleine hogedrukslang via de zwanenhals van de pot en ontstoppingen middels een zogeheten sifonpomp.

-5. Jario heeft het recht een aanspraak onder garantie niet in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig de betalingsverplichting (en) jegens Jario BV heeft voldaan.

-6. Klachten over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo spoedig, doch uiterlijk binnen 2 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden vermeld aan Jario BV. Klachten buiten deze genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

-7. Op producten die Jario BV heeft verkregen van derde, waaronder dus haar leverancier, zal Jario BV nimmer verder gaande garantie behoeven verlenen dan die welke de derde aan Jario verleend.

-8. Op producten die door de opdrachtgever zelf worden aangeleverd wordt door Jario BV nimmer garantie verleend. Wanneer het door Jario BV geleverde materiaal is voorgeschreven door derde, geeft Jario BV geen garantie.

-9. Jario BV behoudt te allen tijde het recht controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.

-10. Jario BV geeft geen garantie op werkzaamheden met als doel het verwijderen van urinesteen.

 

Artikel 9: Overmacht

-1. Jario BV is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever leidt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Jario BV, indien deze schade te wijten is aan overmacht.

-2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Jario BV geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Jario BV niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (tijdig) na te komen.

-3. Jario BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jario BV haar verbintenis uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

-4. Zolang de toestand van overmacht voortduurt worden de verplichtingen van Jario BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jario BV niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn zowel opdrachtgever als Jario BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de andere partij bestaat.

-5. Indien Jario BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft gedaan dan wel gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft. Of het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst zelfstandige waarde heeft, wordt bepaald aan de hand van hetgeen daaromtrent in de branche waarin Jario BV actief is, gebruikelijk is.

-6. In aanvulling op lid 1, geldt ook als overmacht ieder vorm van staking, werkonderbreking, stiptheidsacties, ernstige weersomstandigheden en epidemie welke door het RIVM als epidemie worden uitgeroepen.

 

Artikel 10: Milieu

-1. Jario BV zal bij haar diensten ter zake afvalverwerking dan wel verwijdering hiervan een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieuhygienische aspecten. Tevens zal er rekening gehouden worden met voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten zoals deze zijn vastgelegd vanuit de betreffende Gemeente, Provincie, Rijksoverheid dan wel andere overheidswege aangewezen organen zijn vastgesteld.

-2. Jario BV behoudt zich het recht hiervoor de geldende tarieven naar de opdrachtgever in rekening te brengen. Alle kosten en schaden welke voortvloeien uit niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

-1. Jario BV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of jegens derde voor geleden of te lijden schade als gevolg van door dan wel in opdracht van Jario BV uitgevoerde werkzaamheden dan wel toegepaste werkmethoden en geleverde materialen, tenzij de schade te wijten is aan opzet zijdens Jario BV of door haar ingeschakelde hulp dan wel inleen persoon.

-2. Aansprakelijkheid van Jario BV voor indirecte schade, waaronder begrepen, gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

-3. Jario BV is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of soortgelijke zet schadelijke stoffen, indien deze aanwezigheid eerst bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt en opdrachtgever niet uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst Jario BV heeft gewezen op (het risico van) de aanwezigheid van asbest of dergelijke gevaarlijke stoffen.

-4. Het graven met een graafmachine geschiedt altijd op het risico van de opdrachtgever. Voor eventuele schade is Jario BV nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

-1. Jario BV behoudt zich de eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan, alsmede alle vorderingen die Jario BV op haar opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vordering genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

-2. Indien en zolang op de zaken van Jario BV een eigendomsvoorbehoud rust, is het opdrachtgever niet toegestaan deze zaken te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.

-3. Opdrachtgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen zaken en dient deze te verzekeren en verzekert te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen onder andere brand, diefstal, ontploffing en waterschade.

-4. Indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Jario BV afgesloten overeenkomst, of indien Jario BV goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever te kort zal schieten in de nakoming van zijn of haar verplichtingen uit enige met Jario BV gesloten overeenkomst, is Jario BV te allen tijde bevoegd om de aan opdrachtgever geleverde producten terug te nemen dan wel weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) opdrachtgever surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van opdrachtgever wordt dan wel is aangevraagd of uitgesproken of (III) opdrachtgever een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval Jario BV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu voor als dan onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Jario BV, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die zaken die eigendom zijn van Jario BV zich bevinden en die producten terug te nemen.

-5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van opdrachtgever.

-6. In het geval Jario BV haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is Jario BV te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de zaken aan een derde te verkopen, en zal opdrachtgever door Jario BV worden gecrediteerd voor de door Jario BV te bepalen waarde van de zaken in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van Jario BV op vergoeding van de uit de tekortkoming van opdrachtgever voor Jario BV voortvloeiende schade.

-7. Als Jario BV op haar eigendomsvoorbehoud geen beroep kan doen omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken dan is opdrachtgever verplicht om de nieuw gevormde zaken direct aan Jario BV te verpanden.